Päätös englannin kielen käytöstä Kirkkoniemen lähestymisalueella

Tom ArppeInfo

Päätös

Lataa alkuperäinen PDF

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää, että Kirkkoniemen 10.11.2016 voimaantulevalla lähestymisalueella lennonvarmistuspalvelua tarjotaan vain englannin kielellä.

Kirkkoniemen lähestymislennonjohtopalvelun ollessa suljettu Kirkkoniemen lähestymisalue on osa valvomatonta ilmatilaa. Tällöin alueella on voimassa radiovyöhyke (RMZ), jolloin kommunikointi lähestymisalueen ilmatilassa voidaan edelleen käydä myös suomen kielellä. Lentotiedotuspalvelun tuottaa valvomattomaan ilmatilaan Suomen aluelennonjohto sitä pyydettäessä.

Päätöksen perustelut

Lennonvarmistuspalveluiden tarjoaminen vain englannin kielellä Kirkkonimen lähestymisalueella mahdollistaisi Cross Border lennonvarmistustoiminnan siten, että norjalainen lennonvarmistuspalvelun tuottaja Avinor kykenisi tuottamaan tarvittavat lennonvarmistuspalvelut Suomen lentotiedotusalueelle (FIR) ulottuvalla lähestymisalueella (TMA). Norjalainen henkilöstö ei kykene palvelemaan suomenkielellä.

Englannin kielen valinta lennonvarmistuspalvelujen kieleksi saattaa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia siviili- ja harrasteilmailijoille, mikäli ilmailijalla ei ole radiopuhelinhoitajan kelpuutusta englannin kielellä. Kielivaatimus koskisi kuitenkin vain ajanjaksoja, jolloin Kirkkoniemen lähestymislennonjohtopalvelu on avoinna. Aukiolot ilmoitettaisiin NOTAM tiedotteella. Kirkkoniemen lähestymisalueen ollessa osana valvomatonta ilmatilaa on alueella voimassa radiovyöhyke (RMZ), jolloin kommunikointi lähestymisalueen ilmatilassa voidaan käydä myös suomen kielellä. Lentotiedotuspalvelun tuottaa valvomattomaan ilmatilaan Suomen aluelennonjohto sitä pyydettäessä.

Vastaavia alueita, joissa lennonvarmistuspalvelu on delegoitu naapurivaltion lennonvarmistuspalvelun tarjoajalle ja palvelukielen ollessa muu kuin Suomen kieli ovat Kvarken, Halti ja Manto. Näiden ATS-delegoitujen alueiden suhteen ei ole havaittu ongelmia vaikka alueella ei ole saanut lennonvarmistuspalvelua suomen kielellä.

Asian tausta ja lainsäädäntö

Osana 30.5.2016 tehtyä ilmatilapäätöstä Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on tehnyt päätöksen uuden Kirkkoniemen lähestymisalueen (TMA) perustamisesta. Tarkoitus on, että Kirkkoniemen lähestymisalueella lennonvarmistuspalveluja tarjoaa norjalainen Avinor.

Järjestely perustuu pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehtyyn sopimukseen (SopS 94/2012, NEFAB-sopimus). Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset on saatettu voimaan lailla (597/2012). NEFAB- sopimuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan kullakin sopimusvaltiolla on oikeus nimetä yksi tai useampi ilmaliikennepalvelun tarjoaja tarjoamaan ilmaliikennepalveluja ilmatilassaan. Artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohdan mukaisesti nimettyä ilmaliikennepalvelun tarjoajaa pidetään kaikkien sopimusvaltioiden yhteisesti nimeämänä siitä päivästä alkaen, kun nimeämisestä ilmoitetaan tallettajalle. Avinor on Norjan kuningaskunnan nimeämä ilmaliikennepalvelun tarjoaja, eikä ilmailulain 108 §:n 1 momentissa tarkoitettu nimeäminen ole siksi tarpeen.

Ilmailulain 108 §:n 3 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäministeriö voi päättää, että Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa tai sen osassa annetaan lennonvarmistuspalve lua vain englannin kielellä, jos se on tarpeen lentoturvallisuuden ja ilmailun sujuvuuden varmistamiseksi sekä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteiden toteuttamiseksi.

Asian valmistelu

Finavia Oyj on ilmailulain (864/2014) 107 §:ssä tarkoitetun ilmatilan hallintaa ohjaavaan käsikirjan (ASM-käsikirjan) mukaisesti valmistellut ilmatilapaketin, jolla tehdään muutoksia ilmatilarakenteisiin. Muutokset perustuvat Trafille toimitettuihin muutosesityksiin. Esityksen Kirkkoniemen lähestymisalueen perustamiseksi tekivät Finavia Oyj ja Avinor.

Trafi on kuullut sidosryhmiä ilmatilapaketista ja esitetyistä muutoksista keväällä 2016. Kirkkonimen lähestymisalueen perustamista ei lausunnoissa vastustettu. Yhdessä lausunnossa esitettiin, että Suomen kielen tulisi kuitenkin riittää täyttämään kielitaitovaatimus Suomen valtion alueella (Suomen Ilmailuliitto ry). Ilmatieteen laitoksen lausunnossa tuotiin esiin, että myös sääpalveluiden kieli uudella lähestymisalueella olisi englanti ja/tai kansainvälisen siviiliilmailujärjestön ICAO:n koodikieli.

Trafi teki 30.5.2016 päätöksen ilmailulain 109 §:n mukaisista ilmatilamuutoksista AIRAC päivämäärälle 10.11.2016. Päätökseen sisältyi Kirkkoniemen lähestymisalueen perustaminen.

Uuden Kirkkoniemen lähestymisalueen perustamiseksi myös tilapäisiin erillisvarausalueisiin (Temporary Segregated Area, TSA-alueet) Kirkkonimen ympäristössä on ollut tarve tehdä muutoksia, minkä vuoksi valtioneuvoston asetusta ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014) muutetaan erillisvarausalueiden koordinaattimäärittelyt sisältävän liitteen 3 osalta. Muutos astuu voimaan 10.11.2016.

Asetusmuutoksesta pyydettiin lausunnot oikeusministeriöltä, puolustusministeriöltä, sisäministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, Pääesikunnalta, Rajavartiolaitoksen esikunnalta, Ilmavoimien esikunnalta, Sotilasilmailun viranomaisyksiköltä, Liikenteen turvallisuusvirastolta, Säteilyturvakeskukselta, Finavia Oyj:ltä, Suomen Ilmailuliitto ry:ltä ja Suomen Moottorilentäjien Liitto ry:ltä. Lausuntokierroksella uuden lähestymisalueen perustamiseen liittyvistä TSAalueiden muutoksista ei annettu kommentteja. Lausuntopyynnössä selvitettiin TSA-alueiden muutosten johtuvan uudesta Kirkkoniemen lähestymisalueesta, jolla lennonvarmistuspalveluita tarjoaisi norjalainen Avinor. Myöskään tätä ei lausunnoissa kommentoitu.

Sovelletut säännökset

Ilmailulaki 108 §

Pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehty sopimus (SopS 94/2012)

Pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (597/2012).

 

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri

Eeva Ovaska
Ylitarkastaja

Print Friendly, PDF & Email